Triplet Trio

Sheng-Wei CUI, 19 (Taiwan)
Po-Yuan CHEN, 22 (Taiwan)
Yu-Wei TANG, 23 (Taiwan)